Organizační platforma všeobecného svazu anarchistů (návrh)

Organizační část


Principy anarchistické organizace

Výše uvedená společná a konstruktivní ustanovení vytváří organizační platformu revolučních sil anarchismu.

Tato platforma, obsahující určitý ideologický a taktický záměr, je tím minimem, na kterém se nevyhnutelně musí shodnout všichni účastníci organizovaného anarchistického hnutí.

Jejím úkolem je okolo sebe seskupit všechny zdravé síly anarchistického hnutí do jedné společné aktivní a neustále činné organizace, do Všeobecného svazu anarchistů. Na vytvoření této organizace se musí zaměřit úsilí všech aktivních pracovníků anarchismu.

Základní organizační zásady Všeobecného svazu anarchistů jsou následující:

1) Ideologická jednota

Ideologie je silou, usměrňující činnost jednotlivých osob a jednotlivých organizací na určitou cestu k pevně stanovenému cíli. Má být přirozeně jednotná pro všechny osoby a organizace, náležející do společného Svazu. Činnost všeanarchistického Svazu společného i soukromého charakteru se musí stále nacházet v přesné návaznosti na jím vyznávané ideologické zásady.

2) Taktická jednota neboli kolektivní metoda aktivity

Taktické metody, používané jednotlivými členy nebo skupinami Svazu, také musí být jednotné. Musí se nacházet v přesném souladu jak mezi sebou, tak vzhledem ke společné ideologii a taktice Svazu.

Společná (jednotná) taktická linie v hnutí má rozhodující význam pro život organizace a celého hnutí. Osvobozuje hnutí od zabřednutí do bažiny množství vzájemně se potírajících taktik a soustřeďuje všechny jeho síly do jednoho určitého směru, zaměřeného na určitý cíl.

3) Kolektivní odpovědnost

V řadách anarchistického hnutí musí být důrazně odsouzena a odmítnuta praxe podnikat aktivity na osobní odpovědnost.

Oblasti revolučního a sociálně-politického života jsou ve své podstatě především oblastmi hluboce kolektivními. Revoluční veřejná aktivita v těchto oblastech se nemůže zakládat na osobní odpovědnosti jednotlivých pracovníků.

Výkonný orgán společného anarchistického hnutí - Anarchistický svaz - rozhodně vystupující proti taktice nezodpovědného individualismu, zavádí do svých řad princip kolektivní odpovědnosti. Za revolučně-politickou činnost každého člena Svazu odpovídá celý Svaz, a stejně tak za revolučně-politickou činnost celého Svazu odpovídá každý jeho člen.

4) Federalismus.

Anarchismus vždy odmítal centralistickou organizaci jak v oblasti sociálního života mas, tak i v oblasti své politické činnosti. Systém centralizace přežívá díky potlačování kritického ducha, iniciativy a nezávislosti každé osobnosti a díky slepému podřizování širokých mas „ústředí“. Přirozeným a nevyhnutelným produktem tohoto systému je otrocká poroba a zmechanizovaný společenský a stranický život.

Anarchismus v protikladu k centralismu vždy vyzdvihoval a hájil principy federalismu, v kterém se spojovala nezávislost osobnosti nebo organizace, jejich iniciativa a služba společné věci.

Skloubení myšlenky nezávislosti a plnoprávnosti osobnosti se službou společenským potřebám a instinktům federalismus otevírá dveře zdravému projevování sil každé jednotlivé osobnosti.

Avšak nezřídka se federalistický prvek v anarchistických řadách překrucoval, byl chápán jako právo projevovat v organizaci především své ego bez plnění povinností ve vztahu k samotné organizaci.

Takové překrucování na naše hnutí v minulosti působilo krajně dezorganizačně a nyní je tomu nutně třeba učinit přítrž.

Federalismus znamená svobodnou dohodu osob a celých organizací kvůli společné práci, zaměřené na dosažení společného cíle.

Tato smlouva a federalistický svaz na ní založený, se ale stávají realitou a ne fikcí nikoli sebeobelháváním, ale pouze v tom případě, kdy všechny zúčastněné strany této smlouvy a Svazu budou co nejúplněji plnit jim uložené povinnosti a společně odsouhlasená ustanovení.

Ve věcech veřejných, které jsou založeny na co nejširším federalistickém základě, nemohou existovat pouze práva bez povinností, nemohou být jen rozhodnutí bez jejích dalšího plnění. Tím spíše to nemůže být anarchistické organizaci, beroucí na sebe výlučně jen povinnosti vůči pracujícím a jejích sociální revoluci.

Federalistický typ anarchistické organizace tedy současně s uznáním nezávislosti, hlasovacího práva, osobní svobody a iniciativy pro každého člena organizace, mu také ukládá určité organizační požadavky, vyžaduje jejich přesné plnění a také plnění společně přijatých rozhodnutí.

Jen v tomto případě bude federalistický princip životaschopný a anarchistická organizace bude správně fungovat a postupovat k vytýčenému cíli.

Myšlenka Všeobecného svazu anarchistů vyzdvihuje problém koordinace (uvádění v soulad) akcí všech sil anarchistického hnutí.

Každá z organizací, patřících do Svazu, je živou buňkou Svazu. Každá z nich má svůj sekretariát, jež plní a usměrňuje myšlenkovou, politickou a technickou práci organizace.

Pro koordinaci činnosti všech organizací, patřících do Svazu, se vytváří speciální orgán v podobě Výkonného výboru svazu. Do povinností tohoto Výboru budou spadat následující funkce: uskutečnění schválených a Svazem uložených rozhodnutí; myšlenkové a organizační nasměrování činnosti jednotlivých organizací v souladu se společnou ideologií a společnou taktickou linií Svazu; objasnění celkové situace hnutí, podpora věcných a organizačních svazků mezi všemi organizacemi Svazu a další.

Práva, povinnosti a praktické úkoly Výkonného Výboru jsou odhlasovány na Celosvazovém sjezdu.

Všeobecný svaz anarchistů má celkem určitý konkrétní cíl. Ve jménu úspěchu sociální revoluce musí v prvé řadě vyhledat a vstřebat do sebe nejkritičtější a nejrevolučnější prvek z řad dělníků a rolníků.

Všeobecný svaz anarchistů, je především organizací sociální revoluce, přičemž je organizací bezvládní, usilující o okamžité zničení třídní společnosti. Rovnoměrně se opírá o dvě základní třídy současné společnosti - dělníky a rolníky - a ve stejné míře slouží věci osvobození obou těchto tříd.

Ve vztahu k městským dělníkům a revolučním odborovým svazům má Všeobecný svaz anarchistů použít veškeré úsilí, aby se stal jejich průkopníkem a myšlenkovým vůdcem. Stejné úkoly si Všeobecný svaz anarchistů ukládá ve vztahu k utlačovaným rolníkům.

Přičemž jako opěrný bod, hrající stejnou roli, jako revoluční odborové svazy dělnické třídy, se má snažit o rozvoj sítě revolučně-ekonomických rolnických organizací a kromě toho - specifický Rolnický svaz, zakládající se na bezvládním základě.

Jako vlastní krev pracujících, se Všeobecný svaz anarchistů musí účastnit všech oblastí života, vždy přinášet organizovanost, důslednost, ducha aktivity a ofenzívy.

Pouze v tomto případě dokáže splnit své poslání, splnit svou myšlenkovou a historickou misi v sociální revoluci pracujících a stát se organizovaným iniciátorem procesu jejich osvobození.


Back to Index


Return to The Nestor Makhno Archive