Židům celého světa

Nestor I. Machno


Židovští občané! Ve své první „Výzvě všem Židům“, vydané ve francouzském anarchistickém časopise „Le Libertaire“, jsem požádal obecně všechny Židy, což znamená buržoazní, socialistické i „anarchistické“ – například Yanovského, který o mě hovořil jako o podněcovateli protižidovských pogromů a nazval osvobozenecké hnutí ukrajinských rolníků a dělníků, jehož jsem byl předákem, antisemitským – aby namísto bohapustého žvanění přinesli konkrétní důkazy, hovořící o tom, kde a kdy jsme já nebo výše zmíněné hnutí údajně spáchali takové zločiny.

Čekal jsem, že Židé jako takoví mi na moji „Výzvu“ odpoví způsobem lidí, majících v úmyslu odkrýt civilizovanému světu pravdu o „černogvardějcích“, údajně odpovědných za masakry ukrajinských Židů, nebo že se dokonce pokusí podložit své hanebné povídačky o mě a machnovském hnutí objektivními skutečnostmi, prokazujícími moji spoluúčast, což bude následně předáno k posouzení veřejnosti.

Dosud jsem se nesetkal s žádnými podobnými důkazy pocházejícími od Židů. Jediný materiál, týkající se mne a povstaleckého hnutí, který se dosud objevil v tisku, byl produktem nejbezostyšnějších lží a sprostoty jistých politických hochštaplerů  a jejich nájemných pisálků. Mimochodem, v našem hnutí hrály důležitou roli bojové oddíly složené z židovských dělníků. Ubohost výše zmíněných urážek je tak zcela pod moji úroveň a nikdy jsem s nimi neztrácel čas. Židovští občané to jistě uznají, pokud si povšimnou, že jsem ani jedním slovem nereagoval na literární potrat jistého Josepha Kessela, nazvaný „Machno a jeho Židovka“, román, napsaný na bázi dezinformací o mě a hnutí organizačně a teoreticky spjatém s moji osobou. Podstata této špinavosti pochází z prací poníženého bolševického patolízala plukovníka Gerasimenka, nedávno odsouzeného českými soudy za výzvědnou činnost ve prospěch bolševické vojenské organizace.

Toto „svěží“ dílko je rovněž založeno na článcích buržoazního novináře, jistého Arbatova, který mne bez uzardění obviňuje z toho, že jsem například nechal postřílet kočovnickou divadelní společnost složenou z trpasličích herců. Je to od začátku až do konce čirý výmysl.

Kessel se mě ve svém dezinformacemi se jen hemžícím románu snaží vylíčit v tak odpudivém světle, že by přinejmenším co se týče pasáží vypůjčených od Gerasimenka a Arbatova, měl alespoň jmenovat své zdroje. Protože však v onom románu hrají hlavní roli jen výmysly a jeho zdroje nestojí za nic, neměl jsem opravdu jedinou rozumnou možnost, než přejít vše mlčením.

Úplně jinak jsem se postavil k urážkám ze strany židovských organizací, snažících se mezi svými souvěrci vytvořit dojem, že pečlivě zdokumentovaly nepopsatelné a hrůzně nespravedlivé zločiny, spáchané na ukrajinském židovském obyvatelstvu a nyní veřejně odsuzují jejich pachatele.

Nedávno jeden z těchto spolků, mající mimochodem své ústředí v bolševické říši, vydal knihu doplněnou fotografickou přílohou, zabývající se zvěrstvy spáchanými na židovském obyvatelstvu na Ukrajině a v Bělorusku na základě materiálů, shromážděných „soudruhem Ostrovským“, což zjevně znamená „bolševického původu“. V tomto „historickém“ dokumentu není například jediná zmínka o protižidovských pogromech, spáchaných velmi obávanou bolševickou První jízdní armádou, když tato v květnu 1920 protáhla Ukrajinou na cestě od Kavkazu. Právě naopak, stejná práce se zmiňuje o množství jiných pogromů a vedle jejich popisu přetiskuje fotografie machnovských povstalců, přestože z nich není vůbec patrné, co na onom místě vlastně dělají a za druhé – ve skutečnosti někteří z nich vůbec nejsou machnovci, jak dosvědčují fotografie, snažící se vydávat za „machnovce na pochodu“ a ukazující lidi za černou vlajkou s umrlčí lebkou. Tato fotografie nemá nejen žádnou spojitost s pogromy, ale navíc opravdu v žádném případě nezobrazuje machnovce.

Ještě hrubší dezinformace, zaměřená na mě i machnovce, je obsaženy ve fotografiích zachycujících mrtvými těly pokryté ulice města Alexandrovska, po údajném machnovském pogromu z léta 1919. Tuto strašlivou lež zmíněné židovské společnosti, odpovědné za vydání knihy, patrně nikdy neodpustím, protože je na Ukrajině všeobecně známou skutečností, že v inkriminované době se machnovská povstalecká armáda nacházela nahony daleko od onoho místa – byla zatlačena na severní Ukrajinu. Od února do června 1919 byl navíc Alexandrovsk v držení bolševiků a pak se ho až do podzimu zmocnili děnikinovci.

Těmito dokumenty výše zmíněná bolševismu přátelsky nakloněná židovská společnost velmi poškodila mě i celé machnovské hnutí. Nebyla schopna najít důkazy naší údajné viny – na zakázku svých chlebodárců – spočívající v pořádání protižidovských pogromů, a tak se uchýlila ke zjevnému falšování důkazů, nemajících žádnou spojitost ani se mnou, ani s povstaleckým hnutím. Její odporný přístup je ještě zřetelnější, když publikuje fotografii – „Machno, ´mírumilovný´ občan“, na které je osoba mě zcela neznámá.

Ze všech těchto důvodů považuji za svoji povinnost oslovit mezinárodní židovskou komunitu a upozornit je na zbabělé lži jistých židovských spolků ve spojení s bolševiky, které mě a mnou vedené povstalecké hnutí obviňují z protižidovských pogromů. Mezinárodní židovské veřejné mínění musí pečlivě zhodnotit věrohodnost těchto hnusných obvinění, protože přežívání podobných nesmyslů jen velmi těžko napomáhá objasnit pro všechny srozumitelně pravdu o osudech ukrajinského židovského obyvatelstva, neboť jinak mohou tyto lži pouze dezinterpretovat celý smysl historických událostí.

„Dělo Truda“ 23-24, duben-květen 1927, str. 8-10


Next Section

Index


Return to The Nestor Makhno Archive