Machnovščina a problém antisemitismu  

Nestor I. Machno


Po celých sedm prošlých let na machnovské revoluční hnutí nakydali jeho nepřátelé tolik špíny, že se jeden musí podivit nad jejich naprostou bezostyšností. Je velmi výmluvné, že tyto nestydaté lži namířené na moji osobu, machnovské povstalce a dokonce naše hnutí jako celek, mohou sjednotit lidi nejrůznějšího původu i politického přesvědčení. Můžete mezi nimi najít novináře všech možných odstínů, spisovatele, vědce i nemotorné nedouky, politické hochštaplery i spekulanty, kteří se občas nezdráhají postavit na piedestal jako předvoj revolučních myšlenek. Můžeme se rovněž setkat i s údajnými anarchisty, například Yanovským z časopisu „Freie Arbeiter Stimme“. Všichni tito lidé nejroztodivnějšího přesvědčení se nestydí o nás lhát, aniž by nás osobně znali a někdy snad ani sami nevěří svým pomluvám. Velmi nečestně o nás lžou a neustále na nás útočí, aniž by se pokusili ověřit si podklady pro své ubohé řeči a mluvení z cesty. Musíme se zeptat, máte vůbec nějaký důkaz pro svoji hysterii? Před nějakou dobou mě všechny bezostyšné lži o machnovcích - pogromistech, podávané bez jediného důkazu nebo ověření, vedly k oslovení mezinárodní židovské komunity prostřednictvím důvěryhodného francouzského a ruského anarchistického tisku. Požádal jsem o odkrytí zdrojů všech zmíněných absurdit, o konkrétní faktografické detaily týkající se údajných pogromů nebo navádění či podněcování k pogromům ve spojitosti s mnou vedeným ukrajinským revolučním hnutím námezdně pracujících.

Na moji „Výzvu Židům celého světa“ mi odpověděl pouze známý pařížský klub „Fabourg“. Prostřednictvím novin nechal jeho ředitel oznámit, že na setkání 23. června 1927 se bude probírat následující otázka: “Byl ´generál´ Machno přítelem Židů nebo se podílel na jejich vyvražďování?“ V poznámce stálo, že na moji obranu vystoupí náš francouzský soudruh Lecoin.

Samosebou jakmile jsem se dozvěděl o chystané debatě, ihned jsem navštívil ředitele klubu Poldese a písemně ho požádal, aby byl z pořadu jednání stažen Lecoinův projev a já mohl k členům klubu promluvit osobně. Poté, co jsem obdržel kladnou odpověď, předstoupil jsem 23. června 1927 před klubové shromáždění.

Nicméně se stalo, že debata se odehrávala poněkud zvláštním způsobem a na témata týkající se mne došlo až na samém konci programu a já jsem mohl promluvit až velmi pozdě, okolo jedenácté hodiny večerní. Nemohl jsem se tak problému věnovat do dostatečné hloubky. Mohl jsem udělat nejlépe pouze to, že jsem se zabýval historickou podstatou, zdroji a strukturou ukrajinského antisemitismu. Možná moji nepřátelé z této skutečnosti vytlučou nějaký politický kapitál, ale neměl jsem nad situací kontrolu a navíc jsem se do výkladu zabral skutečně důsledně. Podle francouzských policejních předpisů teoreticky nemám vůbec právo komunikovat se svými francouzskými soudruhy. Výsledkem je fakt, že jsem nemohl sám zorganizovat nějaké veřejné shromáždění, abych se postavil proti novým pomluvám. Někteří lidé rovněž o této záležitosti drze lhali a tvrdili, že jsem byl v Paříži „postaven před soud“! Je to jen další z mnoha lží mých nepřátel, údajných a ve skutečnosti pokryteckých obhájců práv a nezávislosti židovského lidu, který si za posledních třicet let v Rusku a na Ukrajině tolik vytrpěl.

Můžeme vůbec proti těmto lžím postavit věrohodná fakta? Všichni židovští námezdně pracující i ostatní pracující na Ukrajině si jsou velmi dobře vědomi, že mnou vedené hnutí  bylo autentické revoluční hnutí pracujících. Nikdy jsme se nepokoušeli rozdělit praktickou organizaci zrazovaných, vykořisťovaných a utlačovaných námezdně pracujících na rasovém základě. Pravý opak je pravdou: snažili jsme se je všechny sjednotit do mocného revolučního svazku schopného rázně se postavit utlačovatelům, zvláště děnikinovcům, zcela zarputilým antisemitům. Naše hnutí nikdy neprovedlo žádný protižidovský pogrom a nikdy k žádnému nepodněcovalo. Co je ale důležitější – v tvrdém jádru ukrajinského (machnovského) revoluční hnutí se nacházelo mnoho Židů. Jedna rota guljajpolského pěšího pluku se například skládala z dvou set výlučně židovských pracujících. Ve stejné jednotce byla rovněž dělostřelecká baterie složená že čtyř hrubých kusů. Její velitel, obsluha i ochranný oddíl – všechno byli Židé. V machnovském hnutí bylo mnoho dalších Židů, kteří se z osobních důvodů rozhodli zařadit do normálních smíšených revolučních bojových oddílů. Všichni se tak rozhodli učinit svobodně, všichni to byli dobrovolníci, kteří statečně a čestně bojovali za společnou věc všech námezdně pracujících. Představitelé těchto anonymních bojovníků se nacházeli ve všech ekonomických útvarech, zásobujících celou armádu. Vše výše řečené může být ověřeno v židovských osadách a vesnicích guljajpolského regionu.

Tito a podobní židovští povstalci z řad námezdně pracujících strávili pod mým velením dlouhou dobu, nikoli dny či měsíce, ale spíše celé roky. Všichni byli svědky toho, jakým způsobem jsem se já, štáb i celá armáda zachovali k antisemitismu a pogromům, které způsobil.

Každý pokus o pogrom nebo rabování z naší strany byl zaražen hned v počátku. Všichni vinni podobnými zločiny byli obyčejně zastřeleni na místě. Tak se stalo například květnu 1919, když nějací rolničtí povstalci z Novo-Uspenovky cestou na frontu z odpočinku v zázemí objevili v blízkosti židovské kolonie dvě zohavěná těla. Domnívali se, že se jedná o těla povstalců zabitých Židy a vybili si svůj vztek na obyvatelích oné kolonie. Povraždili jich asi třicet. Ve stejný den můj štáb vyslal do kolonie vyšetřovací komisi, která objevila stopy původců tohoto masového vraždění. Ihned jsem vyslal do jejich vesnice zvláštní oddíl a nechal je zatknout. Osoby zodpovědné za útok na židovskou kolonii, jmenovitě šest lidí – mezi nimi i jeden bolševický okresní komisař – byly zastřeleny 13. května 1919.

Podobný případ se odehrál v červenci 1919, když jsem se octl v sevření mezi Děnikinem a Trockým. Trocký tehdy řekl své Straně, že „bude lépe, když celá Ukrajina padne do rukou Děnikinovi, než abychom připustili rozšíření machnovščiny“ a já byl přinucen přetáhnout na pravý břeh řeky Dněpru. Tehdy jsem se potkal s pověstným Grigorijevem, atamanem chersonské oblasti. Grigorijev se nechal svést přihlouplými pomluvami, kolujícími o mě a povstaleckém hnutí a snažil se vyjednat se mnou a mým štábem spojenectví za účelem jednotné kampaně proti Děnikinovi a bolševikům.

Začali jsme rozhovory pod mnou vynucenou podmínkou, že během dvou týdnů ataman Grigorijev předloží mému štábu a Sovětu (machnovské) revoluční povstalecké armády Ukrajiny dokumenty, prokazující nepodloženost zpráv obviňujících ho z provedení dvou nebo tří protižidovských pogromů v Jelizavetgradu. Pokud tak v dané lhůtě neučiní, budeme se od něj distancovat.

Grigorijev o této podmínce chvíli přemýšlel a pak jako zkušený voják a stratég souhlasil. Aby mi dokázal, že v žádném případě nemůže být pogromistou, upozornil na skutečnost, že v jeho suitě je i ukrajinský představitel Sociálně-revoluční strany. Pak mě obvinil, že jsem proti němu jménem svého štábu zcela neprávem vydal nějakou „Výzvu“ a v dobré víře mě představil několika politickým představitelům, kteří ho doprovázeli: Nikolaji Koprnickému z Ukrajinské socialistické revoluční strany a Selianskému (alias Gorobecovi) a Koljužnému z Ukrajinské sociálně demokratické strany.

Odehrálo se to právě tehdy, když jsem se nacházel se svým hlavním bojovým oddílem na předměstích  Jelizavetgradu. Pokládal jsem za svoji povinnost zachovat se jako revolucionář a využít příležitosti k soukromému ověření, co ataman Grigorijev skutečně prováděl během okupace města. Zároveň mi někteří zadržení děnikinovští agenti vypověděli, že Grigorijev se za zády pracujících chersonského regionu připravuje zkoordinovat pohyby svých jednotek s děnikinským velitelstvím tak, aby mohla být provedena soustředěná kampaň proti bolševikům.

Od obyvatel Jelizavetgradu a sousedících vesnic i od některých partyzánů z Grigorijevových jednotek jsem se dozvěděl, že po obsazení jakéhokoli města došlo k masakru Židů. V jeho přítomnosti a na základě jeho rozkazů Grigorijevovi muži v Jelizavetgradu povraždili na dva tisíce Židů, včetně výkvětu židovské mládeže a mnoha členů anarchistických, bolševických a socialistických mládežnických organizací. Někteří z nich byli dokonce vytažení z vězení, jen aby mohli být pobiti.

Na tomto základě jsem okamžitě prohlásil „Grigorijeva, atamana Chersonu a ´socialistického revolucionáře´“ za děnikinského agenta a zločinného pogromistu, přímo zodpovědného za akce jeho stoupenců proti Židům.

21. července 1919 na našem setkání v Sentově byl Grigorijev obviněn z výše jmenovaných zločinů a pro výstrahu všem na místě zastřelen. Jeho popravu a důvody k ní vedoucí, jsme oznámili těmito slovy: „Pogromista Grigorijev byl popraven machnovskými předáky Baťkou Machnem, Semjonem Karetnikem a Alexisem Chubenkem. Machnovské hnutí přijímá za tento čin plnou zodpovědnost před tváří Historie.“ Toto prohlášení schválili členové Sovětu povstalecké armády a přítomní členové Socialistické revoluční strany včetně Nikolaje Koprnického (poznámka: po sociálních demokratech Selijanském a Kolužném se po Grigorijevově popravě slehla země).

Tak jsme naložili se všemi, kteří prováděli pogromy nebo je připravovali. Nešetřili jsme ani toho, kdo raboval, ať již patřil k Povstalecké armádě či nikoli. Stalo se to například v srpnu 1920, kdy jsme obklíčili dva petljurovské nacionalistické oddíly pod velením Levčenka a Matjanaši. Vyslali vyjednavače a navrhli, že by se k nám mohli přidat. Já i štáb jsme je přijali a souhlasili s jejich začleněním do našich řad. Nicméně jsme se velmi brzy doslechli, že nacionalistické elementy z těchto oddílů se zapojily do rabování a projevily naprosto zřejmý antisemitismus. Na místě jsme je postříleli ve vesnici Avreški, provincie Poltava. Několik dní nato byl zastřelen za provokativní antisemitské chování ve městě Žinkov (rovněž provincie Poltava) i jejich velitel Matjanaša. Jeho oddíl byl odzbrojen a většina vojáků propuštěna ze služby.

V prosinci 1920 se celá situace zopakovala, ale tentokrát byly jejími aktéry jednotky Rudé armády. Tehdy jsme úspěšně přestáli útok Buďonného kavalerie a zcela rozprášili jeho XI. pěší divizi blízko vesnice Petrovo v újezdu Alexandrovsk a poté i XIV. jízdní divizi a zajali celý její velitelský sbor i štáb. Mnoho válečných zajatců z XI. divize projevilo zájem o vstup do Povstalecké armády, aby mohli podle svých vlastních slov bojovat proti autokratickým politickým komisařům. Na svém pochodu přes Cherson se dostali k vesnici Dobroveličce, polovinu jejíž obyvatel tvořili Židé a jistí bývalí Buďonného nebo Petljurovi kavaleristé začali na základě pomluv, kolujících v jejich bývalé armádě o tom, že machnovci se chovají nepřátelsky k Židům, drancovat domy židovských vesničanů. Jakmile se o tom doslechli zkušení machnovci, byli všichni pachatelé zatčeni a na místě zastřeleni.

Během celé své existence se tak machnovščina chovala naprosto nekompromisně k antisemitským pogromistům, protože byla skutečným revolučním hnutím námezdně pracujících na Ukrajině.

 „Dělo Truda“ 30-31, listopad-prosinec 1927, str. 15-18


Next Section

Index


Return to The Nestor Makhno Archive