Nyílt levél a spanyol anarchistákhoz

NYESZTOR MAHNO


Kedves Carbo és Pestana elvtársak,

Üdvözlet barátainknak, elvtársainknak, és általuk az összes spanyol munkásnak, bátorítom őket, hogy az elindított forradalmi folyamatban elszántságuk ne lankadjon, és hogy siessenek egyesülni egy libertáriánus elvek mentén körvonalazott gyakorlati programban. A tömegek szerepének a forradalmi akcióban semmiképp sem szabad csökkennie. Éppen ellenkezőleg, segítségükre kell sietnünk, hogy kényszerítsék (ha nincs más mód, akkor erőszakkal) a hatalmon lévő köztársasági kormányt, mely abszurd rendeleteivel akadályozza és eltéríti a forradalmat.

A spanyol dolgozók - munkások, parasztok, és a dolgozó értelmiségiek- egységre kell lépjenek, hogy a leheto legnagyobb forradalmi energiát tudják kifejteni egy olyan helyzet megteremtésében, amelynek révén meggátolható, hogy a burzsoázia szemeszálljon a föld- és gyárfoglalással, valamint a teljes szabadságjogokkal : olyan szituációt kell létrehozni, amely egyre messzehatóbb és visszafordíthatatlanabb.

Kulcsfontosságú, hogy fáradságot nem kímélve tegyük lehetové, hogy a spanyol munkások ezt szituációt megragadhassák és megérthessék azt, hogy ennek a döntő pillanatnak elszalasztása, mialatt inaktívak maradnak és pusztán olyan csillogó megoldásokkal foglalatoskodnak, melyekbol semmi nem lesz, egyértelmuen akaratuk ellenére a forradalom ellenségeinek kedvez, átadva nekik a kezdeményezést, és időt biztosítva nekik eroik visszanyerésére és aztán a forradalom vérbefolytására.

E célból van szükség a libertáriánus erők uniójára, leginkább egy nagy paraszt unió alakjában, mely a CNT-vel együtt működne, és amin belül az anarchisták lennének a legszívósabbak.

Az is döntő fontosságú, hogy a munkásokat segítse a gazdaság szerveinek és a társadalom önkormányzásának – a szabad szovjeteknek – a létrehozásában csakúgy, mint a forradalmi intézkedéseket védő felfegyverzett különítmények hatásossá tételét, mely intézkedéseket elkerulhetelenül meg fognak hozni, mihelyst felismerték ennek értelmét és amint széttörik szolgaságuk láncait. Csak ilyen módon, és csak a társadalmi cselekvés tág módszereivel lesznek képesek a forradalmi munkások sztrájkolni, a vas ugyanis forrónak bizonyul a kizsákmányolás új rendszerének támadásával szemben, mely természetesen a forradalom vezetését kívánja.

Szerintem az AIT-nek és a CNT-nek komolyan kell vennie ezt a problémát, hogy minden faluban és városban akciócsoportokat szervezhessen : ehhez hasonlóan nem szabad visszariadniuk egy stratégiai, szervezeti és teoretikus forradalmi munkásvezérkar gondolatának feltételezésétol sem a munkásmozgalmon belül. Nyilvánvalóan nagy ívben el kell kerulni a politikai pártokkal, és különösen a bolsevik-kommunista pártokkal az egyesülést, mert el tudom képzelni hogy spanyol megfelelőik méltó imitátorai lesznek orosz mestereiknek. Követni fogják a jezsuita Lenin vagy épp Sztálin lépéseit, nem fognak tétovázni majd, hogy bejelentsék monopólium igényüket a forradalom eredményeire, szem elott tartva, hogy pártjuk megalapozhassa hatalmát az országban. Az ilyesfajta törekvések következményei ismerosek a szégyenteljes oroszországi példákból : minden szabad forradalmi tendencia és a szabad munkásszervezetek elfolytása. Ténylegesen úgy tekintenek önmagukra, mint akik egyedüli birtokosai a hatalomnak és mint akik olyan pozicióban vannak, hogy a forradalomban az összes jogot és szabadságot kontrollálják. Így szükségszeruen elárulják szövetségeseiket és a forradalom ügyét.

A spanyol forradalom a világ munkásainak ügye, és ebben a vállalkozásban nincs semmi lehetőség egy közös alap megtalálásaára egy olyan párttal, amely az ország feletti diktatúrájának nevében nem habozik rászedni a munkásokat és a forradalmi eredmények fenntartására hivatkozva csorbítja az emberek jogait és szabadságát.

Az orosz példa bizonyítja ezt legjobban. Talán a bolsevik kommunizmus csapása ver majd gyökeret a forradalmi Spanyolország talaján! Éljen a munkás-paraszt-értelmiségi unió szerte Spanyolországban!

Éljen a spanyol forradalom amint előrelép az új világ felé egyre szabadabb célokkal az anarchizmus zászlója alatt!

Legjobb testvéri üdvözlettel :

Nyesztor Mahno

1931 április 29

Megjelent : 1932 június-október. 23-27, Probuzhdeniye, o. 77-78.


Source: Holnapután Anarchista Újság

Return to The Nestor Makhno Archive