UKRAJNA FORRADALMI FELKELŐ HADSEREGÉNEK (MAHNOVISTÁK) NYILATKOZATA

(1920. január 7.)


Ukrajna minden parasztjához és munkásához.

Továbbítsátok ezt a felhívást távírón, telefonon vagy levélben Ukrajna minden falvába, vidéki kerületébe és minden kormányzóságába! 

Olvassátok fel a parasztok gyűlésein, a gyárakban és az üzemekben!

Dolgozó testvéreink! 

A munkások és a parasztok elnyomása - egyfelől a burzsoá-földesúri hatóságok, másfelől a bolsevik-kommunista diktatúra által - elleni tiltakozás hívta életre Ukrajna Forradalmi Felkelő Hadseregét (mahnovisták). A felkelő mahnovista hadsereg azt a célt tűzte maga elé, hogy harcoljon Ukrajna dolgozóinak a felszabadításáért a különböző hatóságok uralma alól, valamint a VALÓDI SZOVJET SZOCIALISTA RENDSZER megteremtéséért. Több fronton is konokul küzdünk céljaink eléréséért, és jelenleg sikerült legyőznünk Gyenyikin hadseregét. Egyik területet a másik után szabadítjuk fel, és a felszabadított területeken folyamatban van mindenféle elnyomó hatalom és elnyomó szervezet felszámolása.

Sok paraszt és munkás kérdezi: Mi fog most történni? Mit kell tenni? Mit kezdjünk az elűzött hatóságok rendeleteivel, stb.

A végleges és részletes választ ezekre a kérdésekre az össz-ukrán munkás-paraszt kongresszus fogja megadni, amelyet azonnal összehívnak, amint a munkásoknak és a parasztoknak lehetőségük lesz összegyűlni. Ez a kongresszus fog dönteni a munkás-paraszt élet legsürgetőbb kérdéseiben.

Mivel a kongresszus összehívásának ideje egyelőre bizonytalan, a felkelő mahnovista hadsereg szükségesnek találja, hogy a munkás-paraszt életet érintő következő bejelentéseket tegye.

1. Eltörölünk minden rendeletet és intézkedést, amelyet Gyenyikin (önjelölt) hatóságai hoztak. Továbbá eltöröljük a kommunista hatóságok olyan rendeleteit is, amelyek sértik a munkások és a parasztok érdekeit.

(Megjegyzés: Maguknak a dolgozóknak kell meghatározniuk, hogy melyek azok a kommunista hatóságok által hozott rendeletek, amelyek hátrányosak rájuk nézve. A parasztoknak gyűléseken, a munkásoknak a gyáraikban és üzemeikben kell dönteniük.)

2. Az állami tisztviselők, a hercegek, a kolostorok és a dolgozó tömegek egyéb ellenségeinek földjét, minden jószággal és más javakkal egyetemben, átadjuk azoknak a parasztoknak, akik pusztán kétkezi munkájukkal tartják fenn magukat. A földek átadásának rendjét a parasztok gyűléseinek kell meghatároznia, amelyeknek ezekben az ügyekben nem csak a saját személyes érdekeiket kell szem előtt tartaniunk, hanem minden elnyomott, dolgozó paraszt közös érdekeit is.

3. A gyárak, az üzemek, a bányák, minden szerszám és termelési eszköz a dolgozó osztály egészének tulajdonába megy át, amely maga fogja kézbe venni a vállalkozások irányítását a szakszervezetei által, és saját érdekeinek és törekvéseinek megfelelően fogja megszervezni a termelést, az ország egész iparát egyetlen egységes szerveződésbe tömörítve.

4. Javasoljuk, hogy minden paraszt- és munkásszervezet kezdje meg a szabad munkás-paraszt szovjetek megalakítását. Csak a társadalmasított gazdaság számára szükséges munkát végző dolgozók vehetnek részt a szovjetekben. Politikai szervezetek képviselőinek nincs helyük a munkás-paraszt szovjetekben, mivel részvételükkel a munkások szovjetjeit a pártok eszközeivé változtatnák és ez a szovjetrendszer bukásához vezethetne.

5. A parasztok és a munkások számára nem elfogadható a cseka, a pártbizottságok és az egyéb kötelező autoriter és fegyelmi intézmények létezése.

6. Minden dolgozó elidegeníthetetlen joga a szólás-, a sajtó-, a gyülekezési- és szerveződési szabadság. Ezek bármiféle korlátozása ellenforradalmi tett.

7. Eltöröljük az állami milíciát, a rendőrséget és a hadsereget. Ezek helyett az emberek maguk fogják megszervezni saját önvédelmüket. Csak a munkások és a parasztok szervezhetik meg az önvédelmet.

8. A munkás-paraszt szovjeteknek, a munkások és parasztok önvédelmi csoportjainak és minden egyes munkásnak és parasztnak meg kell akadályoznia a burzsoázia és tisztjei bármiféle ellenforradalmi megnyilvánulását. A banditizmus megjelenését sem szabad tolerálniuk. Mindenkit a helyszínen agyon kell lőni, akit banditizmusban vagy ellenforradalmi tevékenységben bűnösnek találnak.

9. A szovjet és az ukrán pénzt minden egyéb pénzekkel egyenlőnek kell elfogadni. Akik ezt megsértik, forradalmi megtorlásnak lesznek kitéve.

10. A munkatermékek és javak cseréje szabad marad, a munkás-paraszt szerveződéseknek jelen pillanatban nem kell átvenniük ezt a tevékenységet. Ugyanakkor javasoljuk, hogy a munkatermékek cseréje főleg a DOLGOZÓK KÖZÖTT menjen végbe.

11. Aki szándékosan akadályozza ennek a deklarációnak a terjesztését, ellenforradalminak minősül.

A Forradalmi katonai szovjet és Ukrajna Forradalmi Felkelő Hadseregének (mahnovisták) vezetősége

(1920. január 7.)


Source: Barikad

Return to The Nestor Makhno Archive

Other pages connected to this site:

Anarchist Groups & Organizations

An Anarchist Reader

L@ Pagin@ di nestor mcnab