Organizační platforma světového svazu anarchistů

Organizační část


 

Ve všeobecném smyslu tvoří výše zmíněné konstruktivní názory organizační platformu revolučních sil anarchismu.Tato platforma, popisující jasnou taktickou a teoretickou orientaci, se zdá být minimem, na jehož základě je nezbytné a naléhavé shromáždit všechny veterány organizovaného anarchistického hnutí.

Jejím úkolem je seskupit kolem sebe všechny zdravé proudy anarchistického hnutí do jedné všeobecné organizace, aktivní a neustále propagující myšlenky anarchismu - Všeobecného svazu anarchistů. Síly všech anarchistických veteránů by měly být napnuty směrem k vytvoření takové organizace.

Základními principy organizace Všeobecného svazu anarchistů by měly být následující zásady:

Teoretická jednota

Teorie představuje sílu, která nasměrovává činnost osob i celých organizací určitým způsobem k určitému cíli. Měla by být pro všechny osoby a organizace, sdružené ve Všeobecném svazu přirozeně společná. Veškerá činnost ve Všeobecném svazu, jak obecně, tak i jednotlivě, by měla být v naprostém souladu s teoretickými principy, prosazovanými svazem.

Taktická jednota, neboli kolektivní metoda akce

Tím samým způsobem by měly být sjednoceny i taktické metody, využívané v rámci Svazu jednotlivými členy i skupinami, což znamená být v jasném souladu každý s každým a s obecnou teorií a taktikou Svazu.Společná taktická linie ve hnutí má rozhodující význam pro existenci organizace a hnutí jako takového: odstraňuje katastrofální následky několikerých taktik stojících ve vzájemném protikladu, soustřeďuje všechny
síly hnutí a dává jim společné nasměrování k pevnému cíli.

Kolektivní odpovědnost

Praxe jednat na osobní zodpovědnost by měla být v řadách anarchistického hnutí rozhodně odsouzena a odmítnuta. Sféry revolučního života, sociálního a politického, jsou především ze své podstaty zásadně kolektivní. Sociálně revoluční činnost v těchto oblastech nemůže být založena na osobní odpovědnosti jednotlivých veteránů. Výkonný orgán všeobecného anarchistického hnutí, Anarchistický svaz, zastává jasnou pozici proti taktice nezodpovědného individualismu a zavádí ve svých řadách princip kolektivní odpovědnosti: celý Svaz bude odpovědný za politickou a revoluční aktivitu každého člena a tím samým způsobem bude každý člen odpovědný za politické a revoluční aktivity Svazu jako celku.

Federalismus

Anarchismus vždy popíral centralizovanou organizaci, jak v oblasti společenského života mas, tak i v jejich politických akcích. Centralizovaný systém spočívá na potlačení kritického ducha, iniciativy a nezávislosti každého jedince a na slepém podřízení mas "centru". Přirozeným a nevyhnutelným důsledkem tohoto systému je zotročení a mechanizace sociálního života a života organizace.

Anarchismus vždy v opozici proti centralismu prosazoval a obhajoval princip federalismu, který rozeznává nezávislost a iniciativu jedinců a organizací, sloužících společné věci.

Federalismus otevírá prostor pro projevení schopnosti každého jedince tím, že smiřuje myšlenku nezávislosti a vysoké úrovně práv každého jedince se službou sociálním potřebám a nezbytnostem.

Federalistický princip byl ale příliš často v rámci anarchistického hnutí deformován: příliš často byl chápán především jako právo projevit něčí "ego", bez ohledu na povinnosti vůči organizaci.

Tato falešná interpretace v minulosti rozložila naše hnutí. Přišel čas na to s ní tvrdě a nezvratně skoncovat. Federace znamená svobodnou dohodu jednotlivců a organizací pracovat kolektivně na společném cíli.

Taková dohoda a federalistický svazek na ní založený, se stane realitou a nikoli fikcí nebo iluzí pouze tehdy, když všichni, účastnící se na dohodě a práci Svazu, budou maximálně plnit svoje povinnosti a podřizovat se společným rozhodnutím. V sociálním projektu, na jakkoli široké federalistické bázi je vybudován, nemohou být žádná nevymahatelná rozhodnutí. V anarchistické organizaci, která na sebe výlučně bere úkoly vzhledem k námezdně pracujícím a sociální revoluci, je to ještě nepřípustnější. Federalistický typ anarchistické organizace, uznávající právo každého člena na nezávislost, svobodný názor, osobní svobodu a iniciativu, logicky požaduje po každém členovi, aby převzal jasné organizační povinnosti při plnění společných rozhodnutí.

Pouze za těchto podmínek může federalistický princip žít a řídit k určenému cíli správně fungující anarchistickou organizaci.

Myšlenka Všeobecného svazu anarchistů nastoluje problém koordinace a souznění aktivit všech sil anarchistického hnutí. Každá organizace, začleněná do Svazu, představuje živoucí buňku celistvého organismu. Každá buňka by měla mít svůj sekretariát, který bude vykonávat a teoreticky vést politickou a technickou práci organizace.

S ohledem na koordinaci činnosti všech organizací, přičleněných ke Svazu, bude vytvořen zvláštní orgán: Výkonný výbor Svazu. Výbor bude nést odpovědnost za vykonávání následujících funkcí: uskutečnění rozhodnutí Svazu, kterými byl pověřen, teoretickým a organizačním směrováním aktivity izolovaných organizací v souladu s teoretickými pozicemi a všeobecnou taktickou linií Svazu, monitorováním obecné
situace ve hnutí, udržováním pracovních a organizačních svazků mezi všemi organizacemi Svazu a jinými organizacemi.

Práva, odpovědnost a praktické úkoly výkonného výboru jsou určeny sjezdem Svazu.

Všeobecný svaz anarchistů má konečný a předurčený úkol. Ve jménu úspěchu sociální revoluce musí především přitahovat a absorbovat nejrevolučnější a silně kritické prvky mezi dělníky a rolníky.

Všeobecný svaz anarchistů vyzdvihuje sociální revoluci a je antiautoritářskou organizací, která aspiruje na zrušení třídní společnosti a je rovnoměrně závislý na dvou základních společenských třídách: dělnících a rolnících. Na práci pro osvobození těchto dvou tříd klade stejný důraz.

Co se týká odborů a revolučních organizací námezdně pracujících ve městech, Všeobecný svaz anarchistů zasvětí všechny svoje síly, aby se stal jejich průkopníkem a teoretickým vůdcem.

Vzhledem k vykořisťovaným masám zemědělců si klade stejné úkoly. Svaz se snaží založit síť revolučních zemědělských organizací na stejném základě, podle kterého hraje roli v revolučních odborech a konečně také specifické rolnické odbory, založené na antiautoritářských principech.

Zrozen z mas námezdně pracujících, Všeobecný svaz se musí účastnit všech projevů jejich života a vnášet do nich při jakékoli příležitosti ducha organizovanosti, tvrdosti a útočnosti. Pouze tímto způsobem může splnit svůj úkol, svoje teoretické a historické poslání v sociální revoluci námezdně pracujících a stát se organizovaným předvojem v jejich emancipačním procesu.


Back to Index


Return to The Nestor Makhno Archive