K desátému výročí vzniku machnovského povstaleckého hnutí na Ukrajině

  Nestor I. Machno


Jak všichni víme, vedla podlá zrada myšlenek Velkého října bolševickou stranou a její „revoluční a proletářskou“ vládou, která dostala pod svoji kontrolu celou zemi, k uzavření hanebného míru s německým císařem Vilémem II. a rakouským císařem Karlem. Poté byl na domácí frontě rozpoután ještě nechutnější boj především proti anarchismu a pak proti levým eserům a socialismu všeobecně. V červnu 1918 jsem se na naléhání Sverdlova, tehdejšího předsedy Všeruského výkonného výboru sovětů, sešel v Kremlu s Leninem. Na základě mého mandátu jako hlavy Revolučního obranného výboru guljajpolského regionu, jsem Lenina informoval o nerovném boji, vedeném na Ukrajině revolučními silami proti rakousko-uherským vetřelcům a jejich spojencům z Ukrajinské centrální rady. Diskutovali jsme na toto téma a on, poté, co si povšiml mé zarputilé rolnické oddanosti věci revoluce a anarchistických myšlenek v ní zahrnutých, mě ujistil, že sovětská vláda zahájila v městských centrech revoluce boj nikoli proti anarchismu jako takovému, ale spíše proti banditům, vydávajícím se za anarchisty.

„Naše bolševická strana a já osobně budeme vždy schopni najít společnou řeč s výhledem na vybudování společné revoluční fronty s anarchisty, zapojenými do organizovaných revolučních aktivit, například s těmi, o nichž jste hovořil. To se však vůbec netýká společenských zrádců – skutečných nepřátel opravdového osvobození proletariátu a chudého rolnictva. Vzhledem k nim bude můj přístup neoblomný -  jsem jejich nepřítel.“

S takovou úrovní vychytralosti a pokrytectví, jakou při této příležitosti projevil Lenin, se zřídkakdy setkáte i u profesionálního politika. V oné chvíli totiž bolševici už zorganizovali represe proti anarchismu s jasným úmyslem zdiskreditovat ho v očích veřejnosti. Leninův bolševismus prohlásil za nežádoucí jakékoli svobodné revoluční organizace. Anarchismus pro něj stále ještě představoval určitou hrozbu. Pokud by se naučil jednat organizovaným a přísně politicky soudržným způsobem v širokých masách dělníků a rolníků, aby je v politickém a strategickém smyslu navedl na vítěznou cestu, anarchismus by sám o sobě mohl soustředit všechny zdravé a revoluci zcela oddané prvky z celé země a dalo se předpokládat, že by prostřednictvím boje učinil všechny myšlenky svobody, rovnosti a svobodné práce živoucí skutečností.

 Poznamenejme, že vzhledem k socialistům bylo Leninovo chování stejně urážlivé… Ofenzíva bolševické vlády proti anarchismu a socialismu v daný moment prokázala velkou službu zahraničním kontrarevolucionářům, jejichž jednotky snadno pronikaly do revolučního území na Ukrajině a rychle vytlačovaly všechny revoluční bojové oddíly vedené anarchisty, esery nebo dokonce i odpadlými bolševiky.

Díky zmíněné odporné zradě bolševických vůdců byla kontrarevoluce rychle schopna přerušit veškeré revoluční svazky mezi městy a vesnicemi na Ukrajině a pak zahájit masové represe. Tímto způsobem se ukrajinská revoluce naprosto neočekávaně ocitla s krkem v oprátce svých nepřátel a v první fázi byla takřka úplně potlačena.

Byly to temné dny plné krve a hrůzy. Na základě dohody s Centrálními mocnostmi bolševičtí vůdci evakuovali z Ukrajiny všechny dobře vyzbrojené a disciplinované revoluční oddíly složené z ruských dělníků. Stalo se to právě ve chvíli, kdy byli ukrajinští námezdně pracující uboze ozbrojeni, takřka bez výstroje a nevyhnutelně šli na jistou porážku místo svých ruských bratrů. Nepřátelům revoluce se prostě nemohli v žádném případě postavit na odpor. Na několika místech se srazili v krvavých šarvátkách s představiteli bolševické vlády, upírajícím jim vstup do země s jejich zbraněmi. Tehdy se vše zdálo ztraceno, protože poté, když se revoluční rolníci, sjednocení okolo anarchokomunistické skupiny v Guljaj Pole a rozptýleni v početných skupinách a oddílech, pokusili stáhnout do Ruska, tak poznali, že tam revoluce stále probíhá a mohla by jim klidně pomoci znovu nabrat síly, které potřebovali k novému boji proti kontrarevolučním vetřelcům. V tomto stadiu revoluce už ale bylo naneštěstí naprosto zřetelné, že bolševické vedení se obrací proti všemu zdravému a revolučnímu v masách námezdně pracujících, systematicky ožebračovaných ve prospěch stranických privilegií a za nimi prosvítající kontrarevoluce na postupu. Na přístupech k Taganrogu bolševická vláda připravila léčky na nezávislé revoluční skupiny a oddíly, aby je odzbrojila. Tyto okolnosti vedly naše síly z hrdého revolučního regionu Guljaj Pole k rozptýlení se do malých skupin. Některé se pokusily tajně vrátit domů, ale jiné se rovněž ve skrytu sešly v Taganrogu, aby rozhodly co dále.

V Taganrogu jsem byl skupinou shromážděných soudruhů pověřen, abych společně s Věrtelnikovem uspořádal konferenci. Zahájili jsme jednání. Rezoluce byly krátké, ale šly k věci a žádný z účastníků nechtěl pokračovat v ústupu. S výjimkou mne, Věrtelnikova a třech dalších soudruhů, se všichni ostatní rozhodli vrátit se do boje a s maximální opatrností zahájit ilegální práci mezi rolníky. Moji čtyři kolegové a já jsme byli konferencí pověřeni strávit dva nebo tři měsíce v Moskvě, Petrohradu a Kronštadtu, seznámit se s postupem revoluce v jejích centrech a vrátit se před začátkem července do oblastí, které byly vybrány jako základny pro vytvoření revolučních obranných praporů, postavených s jasným záměrem nejen bojovat, ale především zvítězit.

Na rozdíl od svých soudruhů jsem se stihl vrátit na Ukrajinu včas. Rakousko-uherské oddíly a jejich loutka, hejtman Skoropadskij, si v politické a ekonomické rovině dělali doslova co se jim zlíbilo. Našel jsem pouze několik svých starých soudruhů. Většina byla zabita nebo čekala ve vězení na popravu. Hluboce přesvědčen o nezbytnosti splnění úkolu, kterým mě pověřila taganrogská konference, kontaktoval jsem místní rolníky, abych mezi nimi vybral osoby schopné cele se oddat našemu boji. Setkal jsem se s množstvím rolnických mužů a žen, jimž jsem měl již dříve možnost přiblížit své myšlenky. S jejich pomocí jsem objevil stopy jistých soudruhů, kteří unikli zátahům a masakrům ze strany rakousko-uherských sil a jiných vrahů revoluce a stále byli odhodláni postavit se na odpor. Nečekali jsme na návrat zbytku našich soudruhů z Ruska, nenechali jsme se odradit riziky spojenými s návštěvami vesnic, do nichž neustále směřovaly nájezdy a pátrací operace okupantů a jejich spojenců, často následované zatýkáním a popravami našich nejaktivnějších soudruhů a podařilo se nám rychle založit a zprovoznit organizační síť – vytvořenou pro přípravu revolučního povstání rolnických mas proti Hejtmanovi a jeho feudálně-agrárnímu režimu i jeho ochráncům – rakousko-uherským a německým oddílům. Tehdy jsem říkali zhruba následující:

„Rolníci, dělníci a také vy, pracující inteligence! Podporujte znovuzrození a rozvoj revoluce jako nejspolehlivější zbraně v boji proti Kapitálu a Státu! Podpořte vytvoření a upevnění svobodné společnosti námezdně pracujících již za vašeho života jako našeho společného cíle! Musíte se sami začít organizovat, počínaje partyzánskými bojovými oddíly a prapory složenými z vašich řad a pak povstat, svrhnout Hejtmana a rakousko-uherského císaře – ty, kteří proti vám vyslali své barbarské kontrarevoluční armády – a za každou cenu porazit tyto vrahy revoluce a svobody…“

Masy námezdně pracujících nám naslouchaly a porozuměly. Vesnice a vesničky daleko od Guljaj Pole vypravily své delegáty, hledající způsob, jak se připojit k anarchistické skupině. Ti potom poslali jednoho svého člověka zpět kvůli dalším diskusím k přípravě povstání. Tehdy jsem cestoval sám nebo se dvěma či třemi soudruhy a účastnil se tajných setkání s rolníky z těchto vesnic a okresů. Po dvou měsících náročné a zarputilé propagandy a organizačního úsilí místních rolníků naše guljajpolská anarchokomunistická skupina poznala, že už za ní stojí celý zástup pracujících, připravených ji následovat, mezi nimi mnoho ozbrojených vzbouřenců, rozhodnutých skoncovat s ekonomickou a politickou svévolí Hejtmana a rakousko-německých junkerů.

Vzpomínám si, že jednou delegáti z již zorganizovaných jednotek strávili celý týden pročesáváním naší oblasti, aby se se mnou setkali. Byl jsem člověkem, kterého buržoazie a rakousko-německé velitelství z hloubi duše nenávidělo. Cestoval jsem od vesnice k vesnici ve společnosti dvou nebo tří soudruhů a pokračoval ve své organizační kampani. Delegátům se nakonec podařilo spojit se se mnou a jménem lidí, kteří je vyslali, mě požádali, abych již neoddaloval zahájení všeobecného ozbrojeného povstání na nějakou příhodnější dobu. Řekli mi:

„…Nestore Ivanoviči, pojeďte zpátky do Guljaj Pole a veďte jeho obyvatele ve vzpouře! Pokud dojde k povstání, postaví se za ně všechny vesnice, újezdy i celé gubernie. Vy a vaše skupina agitujících soudruhů jste svoji usilovnou snahou již dnes uvedli své město Guljaj Pole do stavu revolučního vření, namířeného proti Hejtmanovi, Rakušákům a Němcům. Výzvy, které byste šířil ze vzbouřeného Guljaj Pole, by pro povstání, na nějž se všichni připravujeme, udělaly mnohem více než všechny ty dlouhé týdny, strávené objížděním vesnic a podněcováním pro naši věc prostřednictvím verbální propagandy, během nichž jste nesmírně riskoval.“

Nenechal jsem se unést takovou poctou a důvěrou projevenou naší skupině i mé osobě. Dávno jsem se

oprostil od revolučního hazardérství a snažil jsem se vnuknout stejný způsob uvažování svým přátelům. Museli jsme si udržet vhled a porozumění pro situaci, kterou jsme přivodili v zájmu revoluce, prozatím potlačené kontrarevolučními vrahy.

Moje cesty do revolučních center Ruska a z nich nashromážděné zážitky a pozorování, mi otevřely oči. Právě proto jsem se společně s přáteli z guljajpolské anarchokomunistické skupiny vrhl do organizování rolnického povstání proti nepřátelům revoluce a měl jsem se na pozoru, abych přitom nezapomněl na naše skutečné úkoly. Na všechny tyto nedočkavé požadavky, hovořící o bezprostředním povstání, jsem ze své pozice podněcovatele a hlavy povstání odpovídal:

„Jen pomalu! Jsou všechny vaše síly pevně organizačně spojeny s vaší skupinou? Pochopili jste, že povstání musí vzplanout v jeden jediný okamžik i ve velmi vzdálených obvodech?

Pokud ano, pak nebude v žádném případě ztráta času znovu přemýšlet o co nejefektivnějším způsobu vedení ozbrojeného boje. Zvláště za naší situace, kdy ani zdaleka nemáme výzbroj rovnocennou s naším protivníkem, musíme prvním úderem získat velké množství pušek a děl a nejméně dvacet kusů munice do každé zbraně.

Tento úspěch nás však nesmí uspokojit. Naopak – měl by jen posílit naše odhodlání z politického, organizačního i vojenského hlediska. Po našem počátečním úspěchu musí všechny partyzánské oddíly zaútočit ze všech směrů a uvést tak rakousko-německé velitelství i hejtmanovu vládu v co největší zmatek, a to za každou cenu přinejmenším v oblasti našeho Dolního Dněpru a Donbasu. Pak by tedy v létě nabraly události příznivější směr a dovolily nám vykročit dále.“

Těmito slovy jsme se my, anarchističtí rolníci, obraceli na pracující masy v době, která revoluci ani myšlenkám našeho hnutí pranic nepřála. Otázka zněla: proč jsme se měli (možná snad i přehnaně) tolik na pozoru před naším vlivem na masy, když volání po povstání proti utlačovatelům vzešlo v prvé řadě od nich? Mohli byste se zeptat, proč jsme se my – přirozeně zcela uneseni duchem vzpoury – jednoduše nepostavili do čela těchto mas, tak prosycených myšlenkami, vyvolanými na svět revoluční anarchistickou bouří, zbavenou všech postranních politických úmyslů? Může se vám to zdát podivné, ale náš přístup byl předurčen pouze dobovými okolnostmi a zásadami, které se v tehdejším anarchistickém hnutí považovaly za klíčové jen zřídka. Pro aktivní revoluční předvoj to byla doba plná strádání, vyžadující od nás náročnou přípravnou práci. Naše guljajpolská anarchokomunistická skupina byla takovým předvojem a události ji postavily před jednu zásadní otázku: má nebo nemá přijmout úplnou zodpovědnost za vedení hnutí bouřících se mas námezdně pracujících nebo se této role vzdát ve prospěch některé z politických stran s již hotovým programem a přístupem k přímé podpoře ze strany „revoluční“ bolševické moskevské vlády?

Pro naši skupinu to byla složitá otázka, zaměstnávající nás zvláště v oněch těžkých časech, kdy nebyl prostor na zabývání se abstraktními anarchistickými principy, odmítajícími disciplinované organizování revolučních sil, výsledkem čehož by byla vzájemná izolace anarchistických revolučních aktivit a logická neschopnost sehrát tvořivou a produktivní roli ve své podstatě pro anarchisty předurčenou. Všechno naše revoluční nadšení i přímé zkušenosti nás pobízelo k horečné snaze překazit plány kontrarevoluce. Snažili jsme se jednat jako anarchisté a byli jsme vázáni přesvědčením o správnosti základních zásad naší myšlenky. Zároveň jsme si však velmi dobře uvědomovali, že ve většině anarchistického hnutí panuje značně destruktivní dezorganizace, která přímo hraje do karet bolševikům a levým eserům. Uvědomili jsme si také, že tato obvyklá dezorganizace byla mezi většinou anarchistů zakořeněna hlouběji, než pozitivní stránky našeho učení. Výsledkem bylo, že dezorganizace byla tak zřetelným rysem anarchistického hnutí, že ho masy pracujících, které v žádném případě nechtěly jít na smrt v nějakém beznadějném boji, nechtěly chápat ani podporovat.

Našli jsme nejlepší možné řešení problému, zorganizovali jsme povstání přímo a nevěnovali sebemenší pozornost možným stížnostem našich soudruhů na tuto revoluční předvojovou strategii, kterou pokládali za prvek cizorodý anarchistických myšlenkám. Ve skutečnosti jsme tedy odsunuli stranou všechno nesmyslné žvanění, které nás značně poškozovalo a soustředili jsme se na dotažení boje do vítězného konce. Znamenalo to ale, že pokud měl revoluční anarchismus správně sehrát svoji roli a splnit své úkoly v probíhajících revolucích, musel vyřešit nesmírně složité otázky organizační povahy – co se týče vzdělávání anarchistických militantů nebo definování své dynamické role v prvních dnech revoluce, když masy námezdně pracujících často samy nevěděly kudy kam.

My, anarchističtí rolníci, jsme si byli vědomi atomizace anarchistického hnutí a faktu, že ve městech i velkoměstech se buď stalo pomocnou složkou bolševických úřadů nebo bylo vládou rozdrceno. Pracovali jsme na venkově tak, aby byl slyšet hlas anarchismu. Snažili jsme se získat podporu těch nejlepších lidí z měst, abychom mohli rozvinout náš revoluční prapor a vzbouřit se proti Hejtmanovi a jeho rakousko-německým pánům.

Když naše skupina předávala vědomosti místním rolníkům a neslevovala přitom ani slovo z anarchistických zásad, měla na mysli právě zmíněné skutečnosti. Skupina podněcovala k ozbrojenému odporu a připravovala politický program povstaleckého hnutí, které se brzy stalo všeobecně známé jako „Revoluční oddíly Baťky Machna.“

Vliv naší skupiny i mě osobně byl brzy tak silný a produktivní, že v myslích povstaleckých mas se nemohly uchytit naprosto žádné politické zásady nepřátelské anarchismu, zvláště ideje socialistických politických stran, neboť lidé ignorovali jejich hesla a nevšímali si jejich řečníků. Naše slova o svobodě a nezávislosti námezdně pracujících v protikladu vůči Kapitálu a jeho služebníku Státu, přijaly za své široké masy pracujících a jejich význam byl brán jako základna k boji za nahrazení odporné buržoazní kapitalistické společnosti svobodnou organizací námezdně pracujících.

Ve jménu tohoto cíle rolníci vytvořili mocnou ozbrojenou sílu, svěřili ji štábu zorganizovanému guljajpolskou anarchistickou skupinou a posléze ji podporovali jako pravidelné vojsko. Proto jsme nikdy neztratili ekonomické ani psychologické svazky s námezdně pracujícími, přicházejícími do řad našeho hnutí dokonce i v těch nejčernějších dnech a zásobujícími nás čerstvými silami a proviantem.

Tak se guljajpolský region rychle stal samostatným územím, protože z našeho způsobu organizace jsme vyloučili všechny formy státnosti. Barbarské hordy Rakušáků-Němců, které si předtím dovolovaly téměř cokoli, byly rozbity a odzbrojeny a jejich arzenály opanovalo naše hnutí.

Okupační jednotky posléze začaly z našeho regionu panicky prchat. Co se týče lidí hejtmana Skoropadského, některé jsme pověsili, zbytek utekl. Bolševická vláda se brzy dozvěděla o existenci našeho hrdého území a anarchistech, stojících za povstaleckým hnutím. Tehdy se bolševické noviny nijak nezdráhaly citovat „Machnovy“ výroky na titulních stranách a každodenně přinášet zpravodajství o úspěších kampaně pod mým velením.

Povstalecké hnutí postupovalo vpřed. Poté, co donutilo k ústupu rakousko-německé jednotky a vyhnalo oddíly hejtmana Skoropadského ze sousedících ukrajinských gubernií, dostalo se do kontaktu s nástupem vojsk generála Děnikina a Ukrajinským direktoriem – známějším pod jménem „petljurovščina“ – proti kterým ihned napjalo všechny své síly pod vedením anarchistických rolníků – nejoddanějších synů revoluce. Proti novým nepřátelům byla vybudována nová fronta a provedena hrdinská vojenská tažení ve jménu revoluce a nové svobodné společnosti námezdně pracujících.

Na tomto pozadí anarchističtí rolníci zorganizovali povstalecké hnutí ukrajinských námezdně pracujících, které následně přerostlo v „machnovské“ hnutí. Nicméně i ve světle tohoto neúplného příkladu, ti, kteří se doslechli pohádky, šířené nepřáteli machnovščiny a příležitostně i některými jejími „přáteli“, odvažujícími se tvrdit, že toto lidové hnutí nemělo žádnou ideologii a své ideové a politické podnět čerpalo zvenčí, budou muset uznat, že podobná obvinění jsou zcela nepodložená.

Předáci hnutí i masy rolníků, podporující ho od začátku až do konce, si byli velmi době vědomi, že machnovščina byla zorganizována guljajpolskou anarchokomunistickou skupinou a její stoupenci ve svých srdcích vždy nosili anarchistické myšlenky lidí, nenechávajících se unést planým pseudorevolučním řečněním, ani chaotickými tendencemi a nezodpovědnou mentalitu typickou pro anarchisty z měst. Lidé stojící u zrodu povstaleckého hnutí a jeho organizátoři – bratři Karetnikovové, Alexij Marčenko, bratři Semenjutové, bratři Domašenkové, bratři Machnové, Ljutyj, Zujčenko, Korostelev, Trojan, Danilov, Tychlenko, Mostěnko, A. Chubenko a spousta dalších – byli všichni anarchisté. Mnoho z nich bylo aktivní mezi rolníky již v letech 1906 - 1907 a de facto to byli průkopníci pozdějšího povstaleckého hnutí. Byli to právě oni, kdo společně s dalšími mimo hnutí zůstal věrný svému politickému přesvědčení a naší organizaci z vojenského a strategického hlediska. Dychtivě jsme očekávali pomoc od jakékoli anarchistické organizace, zejména těch nám nejbližších po ideologické stránce, ale k naší velké lítosti jsme čekali marně.

Během prvních devíti měsíců vojenských operací proti nepřátelům revoluce, naše anarchistické hnutí od svých přirozených přátel – městských anarchistů – nevidělo vůbec nic. Teprve později se k nám někteří z nich přidali – převážně jako jednotlivci – a zvláště ti, kteří byli našemu hnutí vděční za záchranu z rukou nepřítele. K machnovskému hnutí se po organizační stránce připojila pouze anarchokomunistická skupina z Ivanova-Vozněsenska v čele se soudruhy Makejevem a A. Černjakovem. Představovala konečně tak potřebnou a významnou posilu, ale naneštěstí pouze dočasnou. Většina jejích členů postupně odešla během krátkého času.

Po všechna ta tvrdá léta nerovného, vyčerpávajícího a (politicky i historicky) neobyčejně výmluvného boje čerpalo machnovské hnutí takřka výlučně ze svých vlastních zdrojů. Jsem přesvědčen, že právě proto bylo schopno pevně setrvávat na revolučních pozicích a i přes neustálé boje, pramenící ze skutečnosti, že se vždy nacházelo v obklíčení, nikdy nešlo jinudy, než cestou anarchismu a sociální revoluce.

Machnovské hnutí se drželo svých anarchistických idejí, bránilo státu a jeho pomahačům zasahovat do samosprávy městských i venkovských námezdně pracujících a narušovat tak jejich snahy vybudovat novou společnost. Nemohlo tedy očekávat žádnou pomoc od politických stran, ba právě naopak. Muselo se poohlédnout po pomoci ze strany anarchistických organizací ve městech, pomoci, jenž naneštěstí nikdy nepřišla. Mezi rozhodující většinou anarchistů byly tehdy tak hluboce zakořeněny dezorganizační návyky, že snad byli úplně slepí k tomu, co se dělo na venkově. Machnovské hnutí si tohoto úpadku povšimlo a skutečně nemělo pražádný důvod cítit nějakou vděčnost za tuto zradu ze strany městských anarchistických organizací. Z tohoto pocitu vyrostlo naše přesvědčení o správnosti názorů o struktuře revolučního procesu. Lidé, kteří dlouhá léta bojovali bez jakékoli vnější pomoci, se k nim pevně upnuli. Machnovské hnutí žilo v souladu se svoji nesmírně těžkou a klíčovou revoluční povinností a udělalo pouze jedinou vážnou chybu: spojilo síly s bolševismem ke společné ofenzívě proti Wrangelovi a Dohodě. Dokud spojenectví – nepochybně takticky i psychologicky cenné pro úspěch revoluce -  trvalo, machnovské hnutí chybně hodnotilo revoluční zásady bolševismu a nebylo schopno podniknout žádné preventivní opatření proti chystané zradě. Bolševici ho posléze zákeřně napadli s pomocí veškeré své soldatesky a přestože s velkými obtížemi, přeci jenom načas porazili.

„Dělo Truda“ 44-45, leden-únor 1928, str. 3-7


Next Section

Index


Return to The Nestor Makhno Archive